تاريخ : یکشنبه ۷ خرداد۱۳۹۱ | ۷:۵۱ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه سوالات درس روخوانی قرآن کریم درس اول تا هفتم

1-کدام یک از اداب تلاوت قران است؟ الف)طهارت        ب)سکوت وانصات      ج)ترتیل      د)همه موارد

2-کدام عامل حقیقت عبادت است؟ الف)دعا           ب)طهارت                ج)اخلاص       د)تدبر

3-استعاذه به چه معناست؟ الف)پناهنده شدن به مردم   ب)پناهنده شدن به خدا  ج)پناهنده شدن به پیامبر  د)پناهنده شدن به امامان

4-زبان عربی چندصامت دارد؟ الف)26        ب)28         ج)29       د)32

5-یکی ازراههای اثبات رسالت وتصدیق پیامبری چیست؟ الف)معجزه   ب)عصمت     ج)طهارت     د)همه موارد 6-براساس قران کریم چه عاملی سازنده شخصیت انسان است؟ الف)تقوا    ب)عمل    ج)عبادت    د)پرهیزکاری

7-حروف والی چگونه حروفی اند؟ آ)نوشته شده ولی خوانده نمیشود    ب)نه نوشته میشود نه خوانده میشود    ج)دراخربرخی کلمات می اید وخوانده نمیشود          د)در ذات حرف است

8-کدام گزینه غلط است؟ ا)بعدازهمزه وصل همیشه حرف ساکن یامشدداست.   ب)همزه وصل همیشه در(ال)تعریف همیشه مجروراست      ج)همزه وصل در اسم ها همیشه مکسور است.   د)به حرف لام تعریف نزد حروف شمسی ناخواناست

9-درقران کریم اخلاص در چه رابطه ای بکارنمیرود؟ آ)رابطه باخدا     ب)رابطه بادین خدا    ج)رابطه باپیامبر    د)رابطه با امامان

10-اشباع در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ ا)سیرکردن-تبدیل صدای کشیده به کوتاه        ب)سیرکردن-تبدیل صدای کوتاه به کشیده ج)سیرکردن-حروفی که نوشته شود وخوانده نشود    د)سکون –سیرکردن

11-کدام گزینه از موارد عدم اشباع ها ضمیر است؟ آ)ماقبل ان ساکن باشد     ب)ماقبل ان مشددباشد   ج)حرف مابعد ان ساکن باشد  د)حرف مابعدان مدی باشد

12-کدام گزینه از موارد عدم اشباع ها ضمیر نیست ؟ آ)ماقبل ان ساکن باشد  ب)حرف مابعدان ساکن باشد  ج)حرف مابعد ان مشدد باشد  د)حرف مابعدان مدی باشد

13-کدام عبارت صحیح است؟ آ)تنوین=نون ساکنی است که نوشته نشده ولی خوانده میشود ب)اشباع=تبدیل صدای کشیده به کوتاه ج)حروف والی=نوشته شده وخوانده نمیشود د)همه موارد

14-کدام گزینه نادرست است؟ آ)نتیجه تزکیه نفس به خود انسان باز میگردد. ب)تزکیه نفس عامل رستگاری است. ج)بر به معنای نیکی گسترده است.

15- در این گزینه (صلی) نشانه کدام وقف است؟

  ا)وقف لازم.لازم وضروری است.     ب)جایز.وقف کردن ونکردن یکسان است   ج)وقف جایز.یعنی وصل نمودن کلمه به کلمه بعد بهتراست.     د)وقف جایز.وقف کردن بهتراست

  16-  نخستین گام در آگاهی از معارف قرآن فراگیری ........است

الف)ترتیل                    ب)تجدید                     ج)قرائت                       د)هیچکدام

17-این سخن از کیست: قرآن سفره گسترده الهی است پس تا می توانید آن را فرا گرفته وبهره ببرید الف)حضرت علی (ع)         ب)پیامبر اکرم(ص)           ج)حضرت صادق(ع)           د)هیچکدام

 18-این سخن از کدام بزرگوار است: قرآن را بیاموزید زیرا بهترین گفتار است الف)حضرت صادق(ع)         ب)پیامبر اکرم(ص)           ج)حضرت علی(ع)        د)هیچکدام

  19-قاریان وحافظان قرآن............و.................. می باشند الف)اشرف ملت وحاملان اسلام                                   ب)اشرف امت وحاملان وپرچمدارن اسلام ج)حاملان وپرچمداران اسلام                                       د)پرچمداران اسلام

20- "قرآن پیمان خداوند وبه سوی مخلوقش می باشد پس سزاوار است که هر مسلمان در پیمان نامه خود بنگرد و روزانه حداقل پنجاه آیه از آن را بخواند" الف)امام علی(ع)         ب)پیامبر اکرم(ص)               ج)امام صادق(ع)                 د)امام باقر(ع)

21- بارالها ! به وسیله ی قران سینه ی مرا گشاده گردان وجسمم را با آن به خدمت بگیر، بخشهایی از دعای امیرمؤمنان در کدام کتاب آمده است. الف)بحارالانوار                    ب)نهج البلاغه                         ج)بحرالنور                  د)هیچکدام

  22- استعاذه به چه معناست؟ الف)پناهده شدن                                              ب)پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شیطان ج)پناه بردن از شر شیطان                                 د)همه ی موارد

  23- معنای لغوی بسمله چیست؟ الف)به نام خدا                                                  ب)ذکربسم الله الرحمن الرحیم در سر آغاز کتاب الهی ج)به نام خداوند بخشنده مهربان                           د)همه ی موارد    24- از مهم ترین آداب تلاوت قرآن چیست؟ الف)تدبر    ب)ترتیل       ج) دعا              د)خشوع در تلاوت

  25- تکرار آیه ی الحمدالله رب العالمین به چه منظور است؟

الف)واجب ساختن تکرار آیه در تمام نمازها                                        ب)گسترش فرهنگ شکر گذاری  ج)گسترش فرهنگ عبودیت                                                               د)همه ی موارد

  26-  شکرگذاری چند مرحله دارد الف)4 مرحله  ب)2 مرحله   ج)3 مرحله             د)هیچکدام

27-  مصوٌت چیست؟

الف)حرکات در زبان عربی                       ب)صداها در زبان عربی                    ج)حروف مدی در زبان عربی                                                  د)هیچکدام

28-  صداها در زبان عربی از نظر کیفیت به چند گروه تقسیم می شوند الف)سه گروه                        ب)دو گروه                        ج)چهار گروه                       د)یک گروه

29-  اثبات رسالت وتصدیق پیامبری به چه موردی نیاز دارد

الف)نیازمند برهان واستدلال است             ب)به تصدیق پیامبران دیگر نیاز دارد ج)به معجزه نیاز دارد                                                                 د)به همه ی موارد نیاز دارد

30-  از مصادیق اعجاز علمی قرآن است

الف)قانون زوجیت                                                                     ب)حرکت کره زمین                 ج)لقاح با دما و حرکت کرات در مدار                                           د)همه ی موارد

32-  منظور از ایمان چیست؟

الف)اعتقاد قلبی به خدا                                    ب)تسلیم در برابر فرامین واوامر الهی

ج)گزینه ی الف و ب                                                       د)هیچکدام

33-  از ویژگیهای عمل صالح که در قرآن به آن اشاره شده است

الف)همراه با اخلاص باشد                     ب)قلبی باشد

ج)انسان را درمسیر رشد و هدایت قرار می دهد                              د)گزینه ی الف و ج

34-  واژه اخلاص در قرآن کریم در ارتباط با چه مواردی مطرح شده است الف)در رابطه با خداوند                                                  ب)در رابطه با دین خداوند  ج)در رابطه با شیطان                                                     د)همه ی موارد

35- تزکیه در معنا لغوی به چه معناست الف)تطهیر نفوس                                  ب)پاک کردن و پاکیزه گرداندن ج)هردو مورد                                                       د)هیچکدام

36-  چه چیز عامل رستگاری عنوان شده است الف)ایمان                   ب)تزکیه ی نفس                      ج)توحید                  د)همه ی موارد      

  37-  ابدال به چه معنی است الف)تبدیل کردن حرفی به حرف دیگر                                              ب)تبدیل و تغییردادن ج)هردو مورد                                                                             د)هیچکدام

38-  منظور از خوف درقرآن کریم چیست؟ الف)ترس                                                                         ب)ترس از آینده و اندوه در گذشته                             ج)خودداری و برگزیدن طاعت خداوند                                     د)همه ی موارد اخفاء به چه معناست ؟

39- الف ) آشکار ساختن              ب ) مخفی کردن                      ج ) تبدیل کردن             د ) ادا کردن             کدام گزینه جز آداب تلاوت نیست؟

40- دعا          طهارت          استمازه          اخلاص

41-  مهمترین آداب تلاوت کدام گزینه است؟ تدبر          ترتیل          خشوع در تلاوت          سکوت و انصات             توجه به معانی آیات و اندیشیدن در آن اشاره دارد به ............ .

42- تدبر          بسمله          ترتیل          خشوع در تلاوت             هر کس قرآن بخواند و در مقابل خدا............. نکند دلش نرم نمی شود.

43- تفکر          احترام          خضوع          اندوه             شکرگذاری خداوند چند مرحله دارد؟

44- یک مرحله          دو مرحله          سه مرحله        چهارمرحله             شکر گذاری در برابر نعمت با نوعی ......... و ........ در تصرف نعمت همراه است.

45- مراقیت و مواظبت              مدافیت و احترام احترام و مواظبت                         زیاده خواهی و مدافیت          

46- کدام یک از آداب تلاوت از آداب باطنی تلاوت سرچشمه می گیرد؟

  تدبر          تفکر          بسمله          خشوع         

47-  تدبر در قرآن به چه معناست؟

قاری قرآن به معنای آیات توجه کند        قاری با خشوع قرآن را تلاوت کند       قاری قرآن را با صوت بخواند               قاری توجه به معانی کند ، تفکر برهانی قرآن و  درس و عبرت گرفتن از آن         

48- کدام یک از آداب تلاوت قرآن است؟

تدبر          ترتیل          خشوع          صدای نیکو             

49- پناه بردن و پناهنده شدن به خداوند از شر شیطان مربوط به کدام یک از آداب تلاوت قرآن است؟ بسمله          استعاذه          اخلاص          طهارت          

50-  الفبای زبان عربی از چند حروف تشکیل شده است؟ 50- 29         28          27          32 

 51-  حروف مقطعه .............. حرف هستند؟ 52- 11          13          14          17           

 52-  صداها در زبان عربی چه نامیده می شود؟

اصوات          مصوت          صوت          صوات

   53- کدام گزینه جز اعجاز علمی قرآن نیست؟

حرکت کره زمین          لقاح بادها          حرکت کرات در مدار          روز و شب        

  54-  انسان موجودی چند بعدی است؟ 

3بعدی          2 بعدی          تک بعدی          هیچکدام          

  55-  اعتقاد قلبی به خدا و تسلیم در برابر فرامین و اوامر الهی نشان دهنده چیست؟

حاکمیت          ترس          ایمان          هیچکدام           

56- برّ در زبام عربی به چه معنی است؟

نیکوکار          نیکی          نیکی گسترده          انکار    

      57-  کدام واژه بر پاکی و صفا دلالت دارد؟

طهارت          اخلاص          ترتیل          استعاذه        

     58- اشباع بر لغت به چه معنی است؟

غلیظ کردن          پرکردن          زیاد کردن          سیر کردن       

     59- پاک کردن و پاکیزه گردانیدن به چه معنی است؟

تزکیه          طهارت          شستشو          ستون           

60- در قرآن خوف در رابطه با کدام گروه بیان نشده است؟

شیطان          بیمناکان از خدا          شهیدان          مستضعفان          

61-  در ابتدای چند سوره حروف مقطعه آمده است و حروف مقطعه بدون تکرار چند حرف است؟

الف)29 سوره ، 41 حرف     ب) 92 سوره ، 14 حرف     ج) 29 سوره ، 14 حرف     د) 24 سوره ، 14 حرف

62-  صداها در زبان عربی ... نامیده می شوند و 28 حرف زبان عربی ... گویند

الف)مصوِّت – مصوّت     ب) صامت – مصوّت     ج) مصوّت – صامت     د) صامت – صامت           

63- صداهای کشیده و صداهای کوتاه را به ترتیب چه نامند؟

الف)حرکات- حرکات     ب) حروف مدّی - حرکات     ج) حروف مدّی – حروف مدّی     د) حرکات – حروف مدّی          

64-  مهمترین عوامل رشد استعدادهای مثبت انسان از دیدگاه قرآن کدام گزینه معرفی شده است؟  الف)ایمان و تقوی     ب) عمل صالح و تقوی     ج) ایمان و عمل صالح     د) احسان و نماز          

65-  نون ساکنه و تنوین در برخورد با حروف الفبای عربی دارای چهار حالت است:

الف)اظهار- اطباق- ادغام- اخفاء     ب) اخفاء- استعلاء- اظهار- ادغام     ج) ادغام- اقلاب- اخفائ- اظهار     د) استفال- قلقله- غنه- استعلاء          

66-  علائم ج و صلی در وقف چیست؟ (به ترتیب)

الف)وقف بهتر از وصل است- وصل بهتر از وقف است     ب) وصل بهتر از وقف است - وقف بهتر از وصل است ج) وقف جایز- وقف لازم     د) وقف و وصل یکسان است- وصل بهتر از وقف است            

67-  برای رفع التقاء ساکنین، تنوین به صورت ... خوانده می شود:

الف)مفتوح     ب) مکسور     ج) مضموم     د) ساکن           

 68- بر اساس قرآن سازنده شخصیت انسان چیست؟

الف)ایمان     ب) تزکیه نفس     ج) عمل     د) تقوی            

69- حروف مقطعه در کلمات: (حم) و (الم) را به ترتیب چند حروف هستند؟

الف)2 حرفی- 3 حرفی     ب) 4 حرفی- 5 حرفی     ج) 2 حرفی- 4 حرفی     د) 4 حرفی- 4 حرفی

  70-  مد در لغت به معنی :

الف : امتداد صوت            ب: کشش               ج : بزرگ             د : دگرگونی

 71- حروف مدی عبارتند از : الف :  ج - و – ه      ب  : ی - و – الف       ج : الف - ه - ی       د : و - الف – د       

  72- منظور از خوف در قرآن چیست ؟ 

الف : خودداری از گناه           ب: اطاعت خداوند ج : شریک قرار ندادن برای خدا               د : خود داری از گناه و طاعت خداوند

73-  وقف به ابدال چه می باشد؟ الف : وقتی حرف آخر کلمه (ﻪ-ﻩ) باشد                  ب :وقتی حرف آخر کلمه ساکن باشد     ج : وقتی حرف آخر –ٍ  باشد               د : وقتی حرف اول کلمه (م) باشد

74- اخلاص در قرآن در رابطه با چند چیز مطرح شده ؟ 

الف : در رابطه با خدا و پیامبران ب : در رابطه با شیطان           ج : در رابطه با انسان          د : الف و ب 

75-  همزه وصل در چه کلماتی می آید ؟ 

  الف : در آخر کلمه ای که با حرف ساکن آغاز شده   ب : در اول کلماتی که با حرف ساکن یا مشدد آغاز شده       ج : در  اول کلمه که با حرف مشدد آغاز نشده          د : در اول کلمه ای که با حرف ساکن آغاز می شود

76-  بعد از همزه وصل همیشه حرف چه علامتی دارد ؟

  الف : ساکن یا مشدد              ب : ساکن      ج : مشدد                         د :هیچکدامً 

77-  همزه وصل در اسم ها همیشه : 

  الف : کسره است            ب : فتحه      ج : مجرور                             د : ضمه 

78- حروفی که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند کدامند ؟

    الف : و – ا- ل- ی     ب : و – الف – ه                  ج : و – الف                     د : و – الف – ی

79- ویژگی های عمل صالح :       

  الف : منشاء آن ایمان به خدا و روز قیامت باشد ب : همراه اخلاص           ج : او در مسیر رشد و هدایت قرار گیرد        د : همه موارد

80-  بنا به گفته حضرت علی (ع) دلیل آموختن قرآن کریم چیست؟

الف) زیرا به قلب پیامبر (ص) نازل شده. ب) زیرا کتاب آسمانی است. ج) زیرا قرآن بهترین گفتار است.

د) زیرا از هرگونه تحریف به دور مانده است.

81- بالاترین عبادت چیست؟

ذکر خدا در همه ایام      قرائت قرآن کریم              نماز خواندن        نیکی با پدر و مادر

82-  کدامیک از گزینه های زیر، عاقبت یک جوان مومن که قرآن بخواند نیست؟

الف) قرآن در روز قیامت برای او سپری از آتش خواهد بود. ب) قرآن با گوشت و خون او مخلوط می شود. ج) خدواند، او را با پیامبران و سفیران بزرگوار خویش محشور می گرداند. د) در روز قیامت، گناهان او مورد محاسبه قرار نمی گیرند.

84-  کدام گزینه، از آداب قرآن کریم به شمار می رود؟

الف) استعاذه                                                        ب) سکوت و انصات

ج) استغفار                                                           الف و ب.

85- از دیدگاه پیامبر اسلام (ص)، پاداش کسی که برای خشنودی خدا و به خاطر آگاه شدن از معارف دین اسلام، قرآن بخواند، مانند چه کسی است؟

الف) پاداش شهیدان در راه خدا                    ب) پاداش فرشتگان مقرب الهی و پیامبران

ج) پاداش کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. د) پاداش کسانی که روزانه حداقل 50 آیه از قرآن را قرائت می کنند.

86- به چه دلیل، بر زبان آوردن جمله یا تسمیه در شروع هر کاری سفارش شده است؟

الف) بسمله یعنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم سر آغاز کتاب الهی است.

ب) این بیان مومنین را از بلاها محافظت می کند. ج) به گفته ی امام صادق (ع) درهای معصیت توسط بسمله بسته می شوند. د) بسمله یا تسمیه حقیقت عبادت می باشد.

87- کدامیک از آیات زیر، مربوط به « سکوت و انصات » می باشد؟

الف) اللهم اشرح بالقرآن صدری و استعمل بالقرآن بدنی. ب) فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. ج) اقرعو به قلوبکم القاسیه. د) و اذا قری القرآن فاستمعوا له و انقسوا لعلکم ترحمون.

88- کدام یک از گزینه های زیر، از آداب باطنی تلاوت سرچشمه می گیرند؟

الف) خواندن قرآن به صورت منظم و شمرده.     ب) قاری قرآن، باطهارت و با وضو باشد. ج) خشوع در تلاوت.                                           د) تدبر در آیات قرآن کریم.

89- کدامیک از گزینه های زیر، از مراحل شکرگزاری نمی تواند باشد؟

الف) نیت کردن جهت آغاز شکرگزاری.        ب) شکر عملی

ج) شکر زبانی                                                       د) توجه و آگاهی به نعمت

90- الفبای زبان عربی چندحرف دارد و تلفظ چند حرف از آنها با زبان فارسی تفاوت دارد؟

الف) 32-10                                                       ب) 28-10.

ج) 32-8                                                            د) 28-8

91- کدام گزینه صحیح است؟

حروف مقطعه در قرآن...

الف) هر کدام جدا جدا با نام عربیشان خوانده می شوند. ب) رمزی میان خدا و پیامبرش می باشند. ج) در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده اند. د) همه ی موارد.

92- اثبات و تصدیق معارف الهی نیازمند چه چیز است؟

الف) ارائه ی معجزه                ب) تفکر و تدبر عمیق

ج) برهان و استدلال                                              د) آگاهی و دانش کافی

  93- کدام یک از گزینه های زیر، معنای ایمان را بهتر بیان می کند؟

الف) هر عمل که همراه با اخلاص باشد. ب) آنچه که انسان را در مسیر رشد و هدایت قرار دهد. ج) سازنده ی شخصیت انسان است و مراتب و درجات کمال انسان به آن بستگی دارد. د) اعتقاد قلبی به خدا و تسلیم در برابر فرامین و اوامر الهی.

94- کدام یک از گزینه های زیر، نادرست است؟

الف) در برخی از قرآن ها، بعد از واو جمع، الف ناخوانا نیامده است. ب) حروف شمسی شامل 16 حرف می باشند. ج) الف جمع در آخر کلمه و بعد از واو جمع می آید و خوانده نمی شود. د) همزه ی ساکنه در کلمه ی اوتمن در صورت ابتدا به همزه وصل مضموم، تبدیل به واو مدی می گردد.

95- دائره ی اخلاص در قرآن کریم، در ارتباط با چه چیزهایی مطرح شده است؟

الف) خداوند-شهیدان-شیطان                                ب)پیامبران-خداوند-دین خدا.

ج) درستکاران-شیطان-مومنین                                د) پرهیزکاران-دین خدا-پیامبران

96- در کدام یک از موارد اشاره شده، هاء ضمیر اشباع می شود؟

الف) حرف قبل از آن، دارای صدای کوتاه می باشد. ب) حرف بعد از آن، مشدد باشد.

ج) حرف مابعد آن ساکن باشد.                     د) ماقبل آن یکی از حروف مدی باشد.

  99- کدامیک – تعریف صحیحی از « التقاء ساکنین » می باشد؟

الف) نون ساکنی است که نوشته نشده ولی خوانده می شود. ب) اگر هر حرف ساکن در کنار یکدیگر قرار بگیرند، حرف ساکن اول مکسور شود.

ج) اگر هر حرف ساکن به هم برخورد کنند، نمی توانیم آنها را بخوانیم. د) تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده یا حرف مدی.

100-  چه چیز، در راس برنامه های انبیاء قرار دارد؟

الف) دعوت مومنین به نماز جماعت.               ب) قرائت قرآن کریم همراه با صوت دلنشین.

ج) تعلیم دین به مسلمانان.                          د) تزکیه و تعلیم.

101- عبارت صحیح را بیابید

الف) وقف در آخر کلمه به سه روش انجام می شود. ب) چنانچه حرف آخر کلمه دارای تنوین نصب باشد، در هنگام وقف، تنوین به یاء مدی تبدیل می شود.

ج) وقف جایز، یعنی حتماٌ باید وقف بکار ببریم. د) ابدال، یکی از اقسام وقف است.

102- در قرآن کریم ، « خوف » در رابطه با چه گروهی مطرح نشده است؟

الف) کسانی که از عذاب آخرت می ترسند. ب) اشخاصی که برای رضای خدا می جنگند.

ج) بیمناکان از خداوند. د) اولیاء الله – شهیدان – مومنان – پرهیزگاران. 

103-  تعريف استعاذه كدام گزينه مي باشد؟                                                               

  الف) ذكر بسم الله الرحمن الرحيم                       ب) پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شيطان    ج)تدبر در قرآن                                            د) هيچكدام

104- حروف مقطعه چيست و تعداد آن ها بدون تكرار چند عدد مي باشد؟              

   الف) رمزي ميان خدا و پيامبرش -14                 ب) به حروف صامت مي گويند – 12 

  ج) به حروف مصوت مي گويند – 13                د) به حروف مصوت مي گويند – 14  

105- از مهمترين آداب تلاوت قرآن چيست؟    

  الف) ترتيل در قرائت قرآن                            ب) قرائت قرآن با صوت زيبا 

ج)خشوع در تلاوت                                    د) سكوت همراه با توجه در هنگام تلاوت

     106- اشباع در اصطلاح به چه معنا است ؟                                                                

   الف) به معني خشوع قلب                                ب) اداي حرف از مخرج آن بدون هيچ تغييري ج) درشت پر حجم ادا نمودن حرف                    د) تبديل صداي كوتاه به صداي كشيده

107- عمل صالح در قرآن داراي چه ويژگي است؟                                                               

  الف) منشأ تحقق ان ايمان به خدا و روز رستاخيز باشد                ب) همراه با اخلاص باشد ج) انسان را در مسير رشد و هدايت قرار دهد                          د) همه موارد

108-  منشأ تحقق عمل صالح چيست؟                                                                              

   الف) ايمان به خدا                                       ب) عمل صالح همراه با اخلاص باشد ج) ايمان به روز رستاخيز                             د) گزينه الف و ب

109-  بنا به فرموده امام صادق (ع) درهاي معصيت به وسيله چه چيزي بسته مي شود؟                           الف) استعاذه                            ب) تسميه ج) اخلاص                د) تدبر

110 وقف در آخر كلمه به كدام صورت است؟                                                            

       الف) وقف به ابدال                                    ب) وقف به اسكان ج) وقف لازم                                           د) گزينه الف و ب

111-  علامت «صَلی» به چه معناست؟

الف)وقف جايز                                 ب)وقف لازم ج)بهتربودن وقف کردن                   د)بهتربودن وصل کردن

  112- نخستین گام درآگاهی از معارف قرآن چیست؟

لف)فراگیری قرائت آن                                          ب)ترویج فرهنگ قرآنی

ج)حفظ قرآن                                                           د)هیچکدام

113- طهارت به چه معنی است؟

الف)آن است که قاری قرآن حفظ خشنودی خداوند را در نظر داشته باشد. ب)آن است که  با وضو باشد با ظاهری آراسته و لباس پاکیزه و مرتب باشد. ج)آن  است که حقیقت عبادت  باشد. د)گزینه الف و ب.

114- استعاذه به چه معناست؟

الف) آن است که که حقیقت  عبادت باشد. ب) آن است که بر زبان آوردن« بسمله » در شروع هر کاری سفارش شده است. ج) آن است که  به معنای پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شیطان باشد. د)گزینه ب و ج.

115-  سخنی از امام صادق که می فرمایند «درهای مصیبت را با استعاذه ببندید و درهای طاعت را با  تسمیه باز کنید» مربوط به کدام یک از موارد آداب تلاوت قرآن می باشد؟ الف)استعاذه                                             ب)خشوع در تلاوت ج)سکوت و انصاف                                   د)بسمله

  116-  از مهمترین آداب تلاوت قرآن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)تدبر                                                  ب)اخلاص

ج)ترتیل                                                    ج)دعا

117 -  کدام یک از مراحل شکر گذاری نیست؟

الف)توجه و آگاهی به نعمت                         ب)شکر عملی

ج)شکر زبانی                                                 د)شکر قلبی

118-  الفبای زبان عربی از چند حرف تشکیل شده است؟

الف)28                                                     ب)32

ج)24                                                         د)27

119-  اختلاف بین حروف الفبای فارسی و عربی در چند حروف است؟

الف)6                              ب)10 ج)8                                                    د)9

120- حروفی که رمزی میان خدا و پیامبرش می باشد که در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده است چه می باشد؟

الف)حروف مصوت                                         ب)حروف صامت

ج)حروف مقطعه                                                د)هیچکدام

  121- صداهای کوتاه را ......... و صداهای کشیده را ........... می نامند.

الف)حروف مقطعه – حروف مدّی                         ب)حرکات – حروف مدّی

ج)حرکات –حروف مقطعه                                    د)حروق مدّی-حرکات

122-  متفکرین اسلامی وجوهی که برای اعجاز قرآن بر شمردن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)اعجاز در تلاوت – اعجاز در پیشگویی          ب)اعجاز اجتماعی – اعجاز علمی

ج)اعجاز علمی – اعجاز در تلاوت                   د)اعجاز در پیشگویی – اعجاز علمی

123- اقسام سکون کدامند؟ الف)ذاتی – عارضی                                    ب)ذاتی – ثبوتی

ج)ذاتی – تکوینی                                      د)عارضی – سلبی

125- بر اساس قرآن کریم سازنده ی شخصیت انسان چیست؟

الف)ایمان                                            ب)عمل

ج)عقل                                              د)همه ی موارد

127- «اشباع » لغت به چه معناست ؟

  الف تبدیل صدا ی کوتاه به صدای کشیده     ب) سیرکردن و تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده

ج)  سیر کردن                      د) گزینه الف و ج 

128- تزکیه » به چه معناست ؟

« الف ) پاک کردن و پاکیزه گردانیدن        ب). پاک کردن و خالص کردن

ج) سیر کردن                                   د ) الف و ب

129- تزکیه  نفس در قرآن کریم در چه قالب هایی مطرح شده است ؟

الف تزکیه نفس هدف از رسالت پیامبران است ب) نتیجه تزکیه نفس به خود انسان باز می گردد

ج) تزکیه نفس عامل رستگاری است . د) همه موارد

130- همزه وصل در (ال) همیشه ................... است ؟ الف) مسکور          ب) مضموم

ج) مفتوح              د) ساکن

131-   این علامت (  م ) به چه معناست .

الف). وقف لازم                              ب). وقف ممنوع

ج ).وقف معاینه                            د) .وقف جایز

132-  وقف کردن بهتر است . وقف در آخر کلمه  به چندروش  انجام می شود .

 الف)   وقف ابدال                ب) وقف جایز نیست ج).وقف ، اسکان                      د) الف ، ج               133- کدام یک از موارد زیر از آداب تلاوت قرآن می باشد؟ .

1-استعاذه و بسمله          2. تدبیر و ترتیل                         3. اخلاص                   4. همه موارد

134- طبق فرمایش امام صادق (ع)«درهای معصیت را با ............ببندید و درهای طاعت رابا...........باز کنید»

  1-استعاذه – تسمیه                 2. استعاذه- استعاذه             

  3. تسمیه- تسمیه        4. تسمیه -  استعاذه 

135- مهمترین آداب تلاوت قرآن کدام است؟

1- اخلاص                       2. تدبیر                               

  3.  ترتیل            4.خشوع

136- خشوع درتلاوت  قرآن سبب چه میشود ؟

1- حضور قلب                              2.فهم عمیق در قران             

    3. تدبیر             4. همه موارد

137- کدام یک از مراحل شکر گزاری می باشد؟          

1-    شکرعملی                   2. توجه وآگاهی به نعمت    3.شکر زبانی       4.  همه موارد 


 138- منظور از ایمان چیست ؟

1-اعتقاد قلبی           2. تسلیم در برابر اوامر وفرامین الهی     

    3. انگیزه الهی           4. همه موارد

139- کدام یک از ویژگی های عمل صالح در قران می باشد ؟

1-  منشا تحقق آن ایمان به خدا و روز رستاخیز                          2. همراه با اخلاص باشد   

3. انسان را در مسیر رشد و هدایت قرار دهد                             4. همه موارد

 140- منظور از «بِرّ»در آیات قران  چیست ؟

1.تقوای الهی          2. تسلیم در برابر اوامر و نواهی الهی          3. التزام بر دین خدا           4. همه موارد

141- اخلاص در قرآن کریم در ارتباط با چه چیز  هایی مطرح شده است؟

1. در ارتباط با خدا     2. در ارتباط با دین خدا    3. در ارتباط باشیطان             4. همه موارد مراتب و درجات

142 ایمان به چه چیزی بستگی دارد؟

1 . اعتقاد قلبی          2. عمل              3. انگیزه الهی          4. هیچ کدام

143- منظور ازخوف در قرآن کریم چیست ؟

1. خودداری از گناهان             2. برگزیدن اطاعت خدا                    3.  1و2               4. هیچ کدام

144- در قرآن کریم خوف برای چه گروهی مطرح نشده است ؟

1-بیمناکان از خدا       2. شیطان           3. افرادی که از عذاب آخرت نمی تر سند         4. شهیدان ،

145- مومنان حروف الفبا در عربی چند تاست؟   

  32                   28             29        31 

146- چند سوره در قرآن دارای حروف مقطعه است؟  

50          29            28             0 1                                               

147-     صداهای زبان عربی از لحاظ کیفیت به چند گروه تقسیم میشوند و شامل چیست؟

1-2گروه -  فتحه، الف مدی ، کسره              2-  2 گروه- کسره  ، ضمه ،فتحه                                         3. 2 گروه - فتحه ، یای مدی،  ضمه       4. 3گروه –فتحه و الف مدی ،کسره ویای مدی ،ضمه وواو مدی

148- اگر دو حرف در یک کلمه در کنار هم قرار گیرند چنانچه حرف اول حرکت نداشته باشد  آنرا حذف کرده وبه جای آن درروی حرف دوم علامت.............. می گذاریم

1. سکون                              2. تنوین                           3 تشدید                        4. مد

149-...............نشانه نون ساکنی است که در آخر بعضی از کلمات می آید نوشته نشده ولی خوانده می شود                               

   1-  مد                       1. سکون         2. تنوین                        3 تشدید                                                                                                       

150 کدام یک از حروف های زیر همیشه نا خواناست ؟

1-پایه همزه ،پایه الف مدی ،الف بعد واو           2. همزه وصل ،پایه الف مدی ،الف بعد واو                       3.   همزه وصل ،پایه الف مدی ،واو مدی                        4. همزه وصل  ،الف بعد واو ،واو مدی                    

151-  اگر دو حرف ساکن در کنار هم قرار گیرند برای امکان تلفظ حرف ساکن اول    ...........   میشود . 1-مضموم            2.مفتوح                            3. مکسور                              4. مشدد                                                                                                                                         152-کدام یک وقف جایز نیست ؟ . قلی          2. صلی         3. لا           4.ج 

153-....... اخلاص در تلاوت آن است كه قاري:

الف با طهارت و با وضو باشد ب)فقط خشنودي خدا را در نظر داشته باشد پ)فقط خشنودي خود را در نظر بگيرد ج)با آهنگ دلنشين و مناسب و لحن عربي تلاوت كند. -

154- همزه وصل در اول كلماتي مي آيد كه با حروف......يا.....آغاز شده باشند.

الف)ساكن-مشدد      ب)فتحه-كسره          پ)فتحه-فتحه      ج)ساكن-فتحه                                                                                                                                                     155-حرف مقطعه چيست؟

الف(رمزي ميان انسانها ب) رمزي ميان پيامبران     پ)رمزي ميان خداو پيامبرش   ج) هيچكدام

156- شكر عملي يعني:

الف)در نعمت هاي خداوند جستجو كنيم و آنها را شناسايي كنيم ب)با زبان حمد سپاس الهي را به جاي آوريم ج)هرنعمتي را در هر مورد درست مصرف كنيم   د) هیچکدام

 157- چنانچه حرف آخر كلمه داراي تنوين نصب باشد در هنگام وقف تنوين به ...... تبديل مي شود.

الف)الف مدي               ب)سكون        پ)عارضي         ج) مشدد -

158- خوف در رابطه با چند گروه مطرح شده است؟

الف)اولياء الله       ب)نيكوكاران          پ) شهيدان  ج) همه موارد

 159-كداميك از موارد زير وقف جايز مي باشد؟

الف)صلي        ب)لا                    پ)م                      ج)الف و ب

 160-همزه وصل در اول كلماتي مي آيد كه با حروف......يا.....آغاز شده باشند.

الف)ساكن-مشدد      ب)فتحه-كسره          پ)فتحه-فتحه      ج)ساكن-فتحه                                                                                                                                                      161-حرف مقطعه چيست؟

الف(رمزي ميان انسانها ب) رمزي ميان پيامبران     پ)رمزي ميان خداو پيامبرش   ج) هيچكدام                                                                                                                                                  162-استعاذه به معناي.......

الف)پناه بردن به خدا از شر شيطان ب)راهنماي خلق به وسيله قرآن پ)صداي زيبا وآهنگ موزون در تلاوت

ج)ب و پ -

163-در صورتي كه حرف آخر كلمه مشدد باشد در هنگام وقف.....مي شود ولي تشديد آن باقي مي ماند و نبايد بدون.... خوانده شود.

الف)وقف-ساكن  ب)ساكن- وقف        پ)ساكن-تشديد   ج)تشديد-ساكن

164- .......و...... سازنده شخصيت انسان و مراتب درجات كمال است.

الف)نماز و روزه     ب)ايمان و عمل صالح       پ)نماز و ايمان  ج)هچكدام                                                                                                                    

165-   اخلاص در تلاوت آن است كه قاري:

الف با طهارت و با وضو باشد ب)فقط خشنودي خدا را در نظر داشته باشد پ)فقط خشنودي خود را در نظر بگيرد ج)با آهنگ دلنشين و مناسب و لحن عربي تلاوت كند.

166-میراث آسمانی وجاودان پیامبرعظیم الشأن اسلام حضرت محمد(ص:        

  نبوت وعترت                 ولایت ونبوت    قرآن وعترت     اهل بیت وقرآن                

167-  این سخن از کیست؟  " قرآن را بیاموزید زیرا بهترین گفتار است"   

امام صادق(ع)                 امام باقر(ع)               امام حسن(ع)                 امام علی(ع)

168-بالاترین عبارت ............................به شمار می رود.  

1-   ذکر لا اله الا الله            2- سجده زیاد                3-قرائت قرآن           4- دعا کردن

169-این سخن از کیست؟  " اشرف امتي   حملة القران"   

   1-امام حسن(ع)                امام علی(ع)             حضرت محمد(ص)                  امام سجاد(ع) 170.................زمانهایی که دعا مناسبت دارد................ می باشد؟

قبل از اذان             بعد از اذان صبح            بعد از تلاوت قرآن             قبل از تلاوت قرآن                                                                                                                                        171-استعاذه یعنی...................

کمک خواستن                 پناه بردن                یاری کردن                   دوری کردن

ذکر بسمله جز در سوره ی ...................لازم وضروریست.

سوره انعام                     .سوره توبه                             سوره حمد                  سوره له                                                                                             این سخن از کیست؟  "ان حسن 172-الصوت زینة القرآن"

امام باقر(ع)                 حضرت محمد(ص)               امام سجاد(ع)              امام صادق(ع)

173-از مهمترین آداب تلاوت قرآن می باشد

سکوت وانصات                  قرائت با صوت زیبا                تدبر                         ترتیل                                                                                                             

174-حروف شمسی شامل..................حرف است  

14 حرف                   10حرف                       15 حرف                           8حرف

175-اخلاص در قرآن در ارتباط با کدام مطرح شده است؟

در رابطه با خداوند       در رابطه با فرشتگان         در رابطه با پیامبران        در رابطه با دین خداوند

176--از آداب باطنی تلاوت ........................می باشد

ترتیل                 سکوت                      خشوع                     تدبر

177-کدامیک از مراحل شکرگذاری بشمار نمی رود؟

توبه وآگاهی به نعمت             شکر زبانی               شکر عملی               مصرف نعمت

178-حروف مقطعه رمزی بین .................و..................می باشد.

فرشتگان و امامان         خداوند وپیامبرش           امامان وپیامبران          اولیای دین

179-عوامل رشد استعدادها ی مثبت انسان...........و................می باشد.

نماز خواندن              ایمان وعمل صالح            تلاش وکوشش کردن          اعتماد وایمان به خدا

180- عمل صالح توأم با ...............است.

ایمان                       اخلاص                       تقوا                       اعتقاد قلبی

181-براساس قرآن کریم سازنده ی شخصیت انسان ...............است.

اخلاص                    ایمان                       عمل                         اعتقاد قلبی